ADVERTISEMENT

Tag: Satish Mahadeo Lokhande

ধুবুৰীত উপস্থিত দুই সাধাৰণ পৰ্যৱেক্ষক

ধুবুৰী নিৰ্বাচন জিলাৰ অন্তৰ্গত ধুবুৰী আৰু গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ বাবে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নিযুক্তি দিয়া সাধাৰণ পৰ্যৱেক্ষক সতীশ মহাদেউ লখাণ্ডে আহি ...

Read more